Anasayfa      Editör     Bilim Kurulu     Yazım Kuralları    Hakemlik Süreci    Arşiv    SoBiAD      ICSS     YEBKO    SOSBİLKO

 

 

 

2012  :   Sayı 1

 

 

 

Abdullah Erol & Haluk Yergin & Mehmet Mercan

Üniversite Öğrencileri Arasında Gelir Düzeyi ile Ekonomik Politik Tercihler Arasındaki İlişki:

Hakkari Örneği

 

Abidin Öncel

Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Türkiye Bölgesel Gelişme Politikalarına Etkileri

 

Aykut Aydin & Alp Bayhanay 

Kaldor Tipi Harcama Vergisi ve Türk Vergi Sistemine Uyumu

 

Bahri Sonüstün & Selçuk Gül

Ekonofizik: Ekonomi ve Fizik İlişkisine Güncel Bir Bakış

 

Begüm Erdil Şahin

Türkiye’de Dış Borç Sorunu ve Avrupa Borç Krizi’nin Etkileri

 

Birgül Alıcı & Habib Yıldız

Küresel Kamusal Bir Mal Olan Çevrenin Korunmasında Karbon Vergisi ve Etkinliği

 

Cem Dişbudak & Özgür Balmumcu

Göçmenler Arasındaki Gelir Farklılıklarının Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği

 

Duygu Talih & Tülay Demiralay

Online Alışveriş Sitelerinde E-Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma

 

Ece Demiray Erol

Küresel Rekabet Sürecinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü

 

Eray Acar

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kentsel Şebeke Suyu Yönetiminin Kurumsal ve Yasal Gelişimi

 

Erdinç Tutar & Filiz Tutar & Mehmet Vahit Eren

Yerel Kalkınma ve Göç: Gaziantep Örneği

 

Fırat Şimşek

Türkiye’de Borçlanmanın Gelişimi

 

Hamide Özyürek

Muhasebe Meslek Mensuplarında Etik: Ankara’da Muhasebeciler Üzerine Araştırma

 

Hamide Özyürek

Muhasebe Meslek Mensuplarının Taşıması Gereken Nitelikler

 

Işıl Tüzün Arpacıoğlu

Türk Borçlar Hukuku’nda Temel Hatası

 

Kazım Sarıçoban

Avusturya İktisat Okulu, Temsilcileri ve Metodolojik İlkeleri

 

Melih Özçalık

Türkiye’de İktisadi Gelişmenin Bölgesel Düzeyde Arttırılması: Ege Bölgesi Kalkınma Ajansları Örneği

 

Mübeyyen Tepe Küçükoğlu

Etik Değerler ve Etiğin Kurumsallaşması

 

Necati Kayhan

Çocuk İşçiliği, IPEC Deneyimi Işığında Sanayide Çalışan Çocukların Sorunları

 

Özge Kama & Zeynep Kaplan

Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Öneri: Beyaz Eşya Teşvik Uygulamaları

 

Rezzan Neslihan Vural

Parasal Birliğin Geleceği İçin “ECB”

 

Salih Batal

Türkiye’de Yönetim Kültürünün Dönüşümü ve Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Temel Dinamikleri

  

Selçuk İpek & İlknur Kaynar & Mehmet Öksüz

Vergi Aflarının Yükümlü Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Trakya Bölgesi Örneği

 

Serçin Şahin & Ercan Eren

Avusturya Okulu-Lange Tartışması ve Mekanizma Tasarımı Teorisi

 

Serçin Şahin & Ercan Eren

Oyun Teorisinin Gelişimi ve Günümüz İktisat Paradigmasının Oluşumuna Etkileri

 

Sultan Şahin & Oğuz Polat

Türkiye’de ve Dünyadaki Gelişmiş Ülkelerde Çocuk Katılım Hakkı Algısının ve Uygulamalarının Karşılaştırılması

 

Sumru Bakan & Esra Karapınar Kocağ

Küreselleşmenin Azgelişmiş Ülkelere Etkileri

 

Sunay Çetin

Kalkınmada Kentleşme ve Konut Politikalarının Önemi

 

Umut Üzmez

 “Reform”un Büyükşehir Belediye Encümenlerine Etkileri ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme

 

Yasemin Asu Çırpıcı & Serçin Şahin & Seçkin Sunal & Ercan Eren

Değişen Dinamikler Çerçevesinde Elektrik Piyasasına Yönelik Modelleme Yöntemleri: Bir Literatür Taraması

 

 

 

 

 

2012  :   Sayı 2

 

 

Cem Dişbudak & Gonca Akgün & Özgür Balmumcu

Göçmenlerin Türkiye’de “Yaşamaya Devam Etme Kararlarının” Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği

 

 

Fahri Türk

Kazakistan’da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Siyasal Partiler ve Hareketler

 

 

Habib Akdoğan & Birgül Bozkurt Yazar

Yeni Türk Ticaret Kanununun Denetim Alanında Getirdiği Yenilikler

 

 

Hakan Mehmet Kiriş & Tuna Emre Köklü

Bir “Kıyı Şeridi” Seçim Bölgesi Olarak Muğla’da Siyasal Gelenekler ve Yeni Yönelimler

 

 

Mehmet Dağ & Orhan Irk

Türkiye’de ve İngiltere’de Siyasal Partilerin Ortaya Çıkışı

 

 

Ramazan Şengül & N. Işıl Çetinkaya

Kamu Yönetiminin Değişim Sürecinde Yönetsel Demokrasi

 

 

Ş.Ertan Çomaklı & Fatih Koç & Kürşad Emrah Yıldırım

Türk Vergi Hukuku Tarihinde Tartışılan Bir Vergi: Toprak Mahsulleri Vergisi


 

Suat Soydemir

Ulrich Beck ve Düşününümsel Modernleşmenin Krizi

 

 

Taha Emre Çiftçi & Erkan Kiliçer & İmren Peker

Vergi Yükünün Düşürülmesine İmkân Yaratılması Bağlamında Alternatif Gelir Kaynakları

 

 

Yeşim Can

İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat